Kasutustingimused

www.coolmint.ee e-poe kasutusleping

www.coolmint.ee e-poodi opereerib ettevõte Dental Experts OÜ, registrikoodiga  12310734 , aadress Narva maantee 26,

tallinn (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab coolmint.ee e-poes tellimuse ja

identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid

käesoleva e-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-pood

1.1 coolmint.ee (edaspidi e-pood) on osutaja poolt loodud internetipood mille vahendusel toimub toodete

müük Teenuse kasutajale.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest

eesti vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus

teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1 E-poes kuvatavad tooted on kas laos olemas või tellitav tootel näidatud tarneaja jooksul. E-poes

kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita siis võtab E-poe töötaja kasutajaga

ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis

on sama hinna ja kvaliteediga või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha

hiljemalt 14 päeva jooksul.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes

olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.5 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud

andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise

aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest vastavalt kas ettemaksuarve või arve alusel.

3.6 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse

täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest

andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.7 Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on kinnitanud tellimuse e-poe interneti lehe kaudu ning on

tasunud selle eest.

4. Hinnad

4.1. Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui on e-poes on muudetud

hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse

osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega (erandiks on veahinnaga

tooted nt kui tootel on kogemata hinnaks 0 eur) Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe

kompenseerimist.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida nelja erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

5.1.1 Peale tellitud kaupade lattu jõudmist, toimetatakse kaubad Teenuse kasutajani Smart Posti või

Omniva pakiteenuse vahendusel 2 tööpäeva jooksul.

5.1.2 Peale tellitud kaupade lattu jõudmist, toimetatakse kaubad Teenuse kasutajani Eesti Posti standard

pakiteenuse vahendusel 2 tööpäeva jooksul.

5.1.3 Peale tellitud kaupade lattu jõudmist, toimetatakse kaubad Teenuse kasutajani DPD Pickup

teenuse vahendusel 2 tööpäeva jooksul.

5.1.4 Teenuse kasutaja tuleb ise kaupadele järgi. Teenuse kasutajaga võetakse Dental Experts OÜ poolt

ühendust, kui kaubad on lattu jõudnud ning lepitakse kokku sobilik kaupade üleandmise koht.

5.2 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava

dokumendi esitamisel.

6. Lepingust taganemine enne Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist

lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale

kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil kadri@coolmint.ee E-maili tuleb

märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed

(eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis

toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates

lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. Tagastusõigus

7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-mailile kadri@coolmint.ee

7.4 Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve.

7.5 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote

tagastamisest.

7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.7 Ostjapoolsel lepingust taganemisel ja kauba tagastamisel ei kuulu tagastamisele posti- või

kullerteenusetasu.

7.8 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4

toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse

osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab

Teenuse kasutaja.

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võlaõigusseaduses §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni

esitamise tähtaeg.

9. Isikuandmed ja nende kasutamine

9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete

töötlemiseks.

9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse

kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba

pakkumiseks Teenuse kasutajale.

9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta –

isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks,

telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine,

elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.5 Isikuandmeid töötleb Dental Experts  OÜ.

9.6 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale

edastatakse kuller- või pakiteenust osutavaile ettevõttele.

9.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.9 Dental Experts  OÜ-l on õigus loovutada ja pantida Teenuse kasutajaga sõlmitud ostu-müügilepingust

tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele. Dental Experts OÜ-l on õigus nõuda Ostjalt Ostjapoolsete

maksetega viivitamisel sisse ka Teenuse kasutajaga sõlmitud ostu-müügilepingust tulenevate nõuete

sissenõudmisega kaasnevad kulud, sealhulgas kulud õigusabile ning inkassoteenusele.

9.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta

või kõrvaldada andmed registrist.

9.11 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud

elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.12 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel

sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel

linnukesega vastavas aknas.

10. Vastutus

10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuse. Teenuse osutaja ei võta vastutust

defektiga toodete poolt tekitatud mis tahes kahjude eest.

10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele

tavadele tuginedes.

10.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara

andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe Teenuse

kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult e-poe Kasutuslepingust vastasest, seaduse või heade tavade

vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele

või kolmandatele isikutele.

11. Erimeelsused

11.1 E-poe Kasutuslepingust ja kasutamistingimustest tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning

Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe

mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

12. Kasutamistingimused

12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun coolmint.ee veebipoe

kasutamise tingimustega” nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud

tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega